Staat Lansingerland klaar voor mensen met problematische schuld?

De beantwoording van deze vraag in de raadscommissie Samenleving stelt niet gerust. In de media worden landelijk de signalen steeds luider dat o.a. door beëindiging van de corona maatregelen (en de terugvordering van de belastingdienst vanaf 1 mei) er bijvoorbeeld bij flexwerkers en ZZP’ers acuut problemen ontstaan. Volgens de wethouder is van een toenemend beroep op schuldhulp in Lansingerland (nog) geen sprake. Vanuit ‘het veld’ wordt dit bevestigd, maar ook dat tijdige vraag om hulp spaarzaam plaatsvindt. Onwillekeurig doet dat denken aan het Rekenkamerrapport dat erop aandrong dat de gemeente betere/completere informatie over de doelgroep van inwoners met problematische schulden nodig heeft om adequaat haar wettelijke taak van schuldhulpverlening te kunnen uitvoeren.

Zijn de ambtelijke bemensing en de samenwerkingspartners er klaar voor?
Het antwoord is dat de vitale ambtelijke ketenregisseur pas in mei (!) zijn werkzaamheden start. Deze functionaris is nieuw, gaat de intake van hulpvragers doen en bepaalt het plan van aanpak en monitort de uitvoering daarvan. Er is al wel weer een nieuwe beleidsadviseur actief, het grote verloop blijft zorgelijk omdat er telkens weer een inwerkperiode speelt.
Het technische deel van de schuldhulpverlening heeft de gemeente neergelegd bij een professionele aanbieder, Plangroep. Deze helpt bij ernstige gevallen van problematische schuld als een ‘bewindvoerder’ met een afbetalingsregeling. Kwadraad, Humanitas en Schuldhulpmaatje werken effectief samen met Plangroep samen, eigenlijk zijn deze vrijwilligersorganisaties de kurk waar de schulphulpverlening op drijft.

Het Rekenkamerrapport signaleerde eerder dat het onderwerp te weinig prioriteit bij het college heeft. Veelzeggend is dat onduidelijk is of de toezegging van de wethouder al is nagekomen om het uitvoeringsplan bij het vastgestelde beleidsplan beschikbaar te stellen aan de raad. Met het uitvoeringsplan kan de raad immers concreet beoordelen in hoeverre het beleidsplan wordt uitgevoerd.

Kortom, alle reden om als VVD de uitvoering van het schuldhulpverleningsplan aandacht te geven. Het nauwkeuriger vaststellen van de doelgroep is allereerst het doel. Daarna komen idealiter mensen met schulden in een vroeger stadium in beeld om zo erger te voorkomen.