Wonen

Onze inwoners vinden Lansingerland prettig om te wonen, mede vanwege het dorpse karakter. De VVD wil dat behouden en vindt daarom dat de woningbouw erbij moet passen: dus hoogwaardige kwaliteit van de woningen, laagbouw en veel groen. Een café met terras op een pleintje zorgt voor gezelligheid.

Lansingerland maakt de komende jaren een verdere groei door van het huidige aantal van ruim 63.000 inwoners naar, wat de VVD betreft, maximaal 75.000 inwoners in onze drie dorpen. Dit betekent dat er nog veel gebouwd moet worden, maar dat wij grenzen aan de groei stellen om hiermee de dorpse waarden te behouden.

De grootste uitdaging voor Lansingerland is de diversiteit in woningtypen. Want er is een groeiende behoefte aan betaalbare woonruimte voor jongeren (starters) en passende woonruimte voor ouderen. Niet alleen de grote ontwikkelingslocaties maar ook kleinere – inbreilocaties genoemd – bieden hier kansen voor. Daarom wil de VVD een kaart van Lansingerland maken met de laatste, kansrijke woningbouwontwikkelingen. Zo’n kaart biedt inzicht en nodigt ook uit tot burgerparticipatie.

Nieuwe wijken moeten kleinschalig en met ruimte voor groen en water worden opgezet. Wij bouwen daarom niet hoger dan vijftien meter, dat zijn vijf woonlagen. Woningen passen in de dorpse omgeving met een grote diversiteit in gevels en woningaanzichten. Groen en water maken minimaal dertig procent van een wijk uit. Sociale woningbouw, betaalbare woningen en overige woningen zijn evenwichtig door een wijk verdeeld. Dit verbetert de integratie en sociale controle en zo dus de leefbaarheid binnen een wijk.

De VVD wil dat starters kunnen wonen in Lansingerland. Daarom blijven we de ontwikkeling van starters- en doorgroeiwoningen in zowel de koopsector als de particuliere huursector stimuleren door vijftig procent van de nieuwbouw in het betaalbare segment en daaronder te realiseren.

Het woonaanbod in de gemeente Lansingerland sluit onvoldoende aan op de trend dat ouderen langer zelfstandig wonen. Ook ontbreken woonvormen voor ouderen tussen thuis wonen en een verpleeghuis. Verder ontbreekt woonaanbod voor beschermd wonen, waardoor ouders soms tot ver buiten de gemeentegrenzen moeten reizen om hun (volwassen) kinderen te kunnen bezoeken. De VVD wil dat de gemeente in bouwplannen rekening houdt met meer gelijkvloerse, levensloopbestendige woningen en een zo divers mogelijk woonaanbod, zodat voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen een passende woning is te vinden binnen de eigen gemeente. Zo blijft het familie- en vriendennetwerk in stand en wordt eenzaamheid voorkomen.

Om lokale doorstroming te stimuleren, worden projectontwikkelaars die in een project meer dan 25 woningen toevoegen aan het betaalbare segment, verplicht die woningen eerst aan te bieden aan inwoners van Lansingerland alvorens deze regionaal worden aangeboden. Dat geldt zowel voor koop als huur. De afspraken hierover in de regio herzien we.

Om beleggingen, speculatie en prijsopdrijving tegen te gaan, wil de VVD dat iedereen die in Lansingerland een nieuwbouwwoning koopt, verplicht wordt daar minimaal twee jaar zelf in te wonen alvorens deze woning verhuurd mag worden aan anderen. Uitzonderingen zijn uiteraard van toepassing voor familieleden zoals ouders die een woning voor hun zoon of dochter aankopen.

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Het woonprobleem van Lansingerland zit vooral in het gebrek aan (doorstroming naar) middenhuur. Meer middenhuur leidt tot doorstroming en gaat scheefwonen tegen.

Wij willen woningbouwcorporaties verplichten om bij verkoop van sociale huurwoningen deze eerst lokaal aan te bieden mét een zelfbewoningsplicht. Uiteraard is dit niet van toepassing wanneer de huidige huurder de bewoonde woning wil kopen. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat Lansingerlandse investeringen in het sociale segment ook op de langere termijn lokaal rendement blijven bieden en geen interessante investering worden voor beleggers.

De lagere grondprijs voor sociale woningbouw mag niet leiden tot een tekort op de grondexploitaties. Grote nieuwbouwlocaties mogen niet voor meer dan 25 procent bestaan uit sociale huurwoningen.

De VVD wil dat maximaal twintig procent van het woningaanbod in heel Lansingerland uit sociale huur bestaat.

Woningbouwcorporaties waaronder 3B Wonen moeten zich beperken tot hun kerntaken: het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor inwoners met een laag inkomen in het sociale segment. Andere ontwikkelingen en segmenten passen niet bij de taken van 3B Wonen.

De VVD wil dat inwoners van Lansingerland gemakkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woning te verbouwen. De regels hiervoor moeten eenvoudig digitaal beschikbaar zijn. De invoering van de nieuwe Omgevingswet mag niet leiden tot minder bouwmogelijkheden.

Lansingerland is een gemeente zonder gemeentelijke erfpacht voor reguliere woningen. De VVD wil dat dit zo blijft. Voor bedrijventerreinen en sociale woningen kan een uitzondering worden gemaakt wanneer gebruikers dat wensen.

De ontwikkeling van het gebied Bleizo-West bij het NS-station Lansingerland is een belangrijke keuze voor de komende jaren. Het gebied leent zich voor een mix van een horti-sciencepark, woningbouw en bedrijvigheid. De VVD is voor het benutten van deze mogelijkheden, in balans met het karakter van Lansingerland. Dus kwalitatief mooie bouw, veel groen en ruimte en met sterke verbindingen naar onze andere dorpen. Bleizo-West moet waarde toevoegen aan onze gemeente, en niet koste wat kost uit de grond gestampt worden omdat de regio dat wenst.

Bleiswijk moet Bleiswijk blijven. Daarom moeten woningbouwplannen passen bij de woonbehoefte van de Bleiswijkers. De VVD spant zich actief in om woningbouw zo snel mogelijk te realiseren, in het bijzonder langs de Merenweg en de Langevaart. Hierbij blijft het Bleiswijkse karakter behouden door een mooie variatie in typen huizen en veel groen en water.