Financiën

De VVD is voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed.

Met de VVD in het college is de afgelopen vier jaar met succes ingezet op een verlaging van de lokale belastingen. De OZB is – tegen de landelijke trend in! – omlaag gegaan in Lansingerland. De VVD wil dat de gemiddelde OZB-aanslag in euro’s voor woningen en niet-woningen verder omlaaggaat naar het regionale gemiddelde.

De afvalstoffenheffing en de rioolheffing mogen maximaal kostendekkend zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat de werkelijke kosten niet hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. De VVD wil dat de tarieven vergelijkbaar zijn met omliggende gemeenten.

De VVD wil de hondenbelasting afschaffen.

Nog maar een paar jaar geleden waren de schulden van Lansingerland zo hoog dat de gemeente onder toezicht kwam van de provincie. Dat mag nooit meer gebeuren. Te hoge schulden trekken een flinke wissel op de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe meer rente er immers moet worden betaald en hoe minder de gemeente kan doen voor haar inwoners.

De afgelopen vier jaar heeft de VVD daarom ingezet op een daling van de gemeenteschuld. Wij zijn er trots op dat deze fors is gedaald. Hoe lager de schuld, hoe lager de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie van de gemeente.

De verwachting is dat de gemeente Lansingerland de komende vier jaar nog veel zal investeren in de groei van de gemeente. Wij vinden het daarom verantwoord dat de schulden van Lansingerland niet hoger zijn dan de eigen middelen (exclusief incidentele baten). De netto schuldquote mag dus niet boven de 100 procent uitkomen. Zo zijn de structurele inkomsten en de schulden in evenwicht.

De weerstandsratio geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De VVD wil dat deze ratio de komende jaren stijgt naar 1,7 (de reserves zijn dan 1,7 x groter dan de financiële risico’s). In tijden van economische krimp mag deze ratio tijdelijk terugvallen naar 1,2.

Lansingerland heeft ruim 137 miljoen euro ontvangen voor de verkoop van haar Eneco-aandelen. Dat geld brandt sommige politieke partijen in de zakken. Maar het is wel geld dat generaties lang door alle inwoners bijeen is gebracht. Daarnaast: door de verkoop van de aandelen lopen we jaarlijks een bedrag van 1,6 miljoen euro aan dividend mis. De VVD vindt daarom dat het geld op een verstandige en eerlijke wijze moet worden besteed. Een financieel gezonde gemeente is voor iedereen goed, dus onze eerste prioriteit is de aflossing van langlopende schulden. (Deze bedroegen eind 2020 ruim 156 miljoen euro.) Mocht er daarna geld resteren, dan vindt de VVD dat eventuele investeringen (1) een langdurig effect moeten hebben, die van nut zijn voor (2) bij voorkeur alle inwoners. Er is trouwens geen noodzaak om het geld maar zo snel mogelijk uit te geven, immers: wie wat bewaart, die heeft wat.