Klimaat en Energie

e VVD kiest voor de belangen van de huishoudens en ondernemingen. Wij willen dat de gemeente plannen toetst op duurzaamheid, maar net zo goed op individuele keuzevrijheid en leveringszekerheid.

In de Klimaatwet (2019) zijn doelen vastgelegd voor de reductie van broeikasgas in 2030 en 2050. De doelen voor 2030 worden nagestreefd met de energietransitie die is omschreven in het Klimaatakkoord. Daarin staan doelen voor de gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, landbouw en mobiliteit.

De invloed en zeggenschap van de gemeente concentreert zich vooral op die eerste twee sectoren. Bij de gebouwde omgeving gaat het om de verwarming – nu hoofdzakelijk via aardgas – van woningen en kantoren. Het onderdeel elektriciteit wordt geregeld in de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES) waarin de gemeente Lansingerland deelneemt. In de RES wordt overlegd over het opwekken van zon- en windenergie in onze gemeente en de regio.

De energietransitie kan op diverse manieren worden uitgevoerd. De VVD kiest voor de belangen van de huishoudens en ondernemingen. Wij willen dat de gemeente plannen toetst op duurzaamheid, maar net zo goed op individuele keuzevrijheid en leveringszekerheid. Uiteraard geldt altijd: wat kost het en wat levert het op? Ook stelt de VVD hoge eisen aan de inpassing in onze omgeving: wat betekenen klimaatmaatregelen voor het landschap, de natuur, het ruimtebeslag?

Aardgas is de ideale brandstof voor de overgang naar een CO2-vrije energievoorziening. De VVD is dan ook tegenstander van het overhaast van het aardgas afkoppelen van woonwijken zoals voorgesteld in het Klimaatakkoord. Wij zijn voor hybride oplossingen waarbij onze wereldvermaarde aardgasinfrastructuur zolang als mogelijk benut blijft.

De emissiereductie wil de VVD bereiken door betere woningisolatie en energiezuinige nieuwbouw, door hybride warmtepompen (waarbij alleen in koude periodes aardgas wordt gebruikt) en het – op termijn – geleidelijk bijmengen en vervangen van aardgas door waterstofgas. De VVD is daarom geen voorstander van grootschalige ontwikkeling van warmtenetten in Lansingerland: die zijn duur, inefficiënt en het is maar de vraag of er in de toekomst nog veel restwarmte uit het havengebied is te verwachten. Ook is de VVD tegen nieuwe inzet van houtige biomassa voor de warmtevoorziening.

De VVD vindt de regie over de elektriciteitssector in de eerste plaats een zaak van de nationale overheid. Bij de verdere verduurzaming van die sector is de inzet van aardgas, wind op zee, kernenergie en waterstofgas van cruciale betekenis. Genoemde energieopties vallen echter buiten de reikwijdte van de RES die zich beperkt tot 2030. Daarom ligt het niet voor de hand om tot die tijd de schaarse ruimte in Lansingerland vol te zetten met windturbines en zonneparken. De VVD is wél voorstander van de verdere ontwikkeling van zonnestroom in onze gebouwde omgeving en in het kassengebied.