Zorg

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers ondersteunt met raad en daad.

Wanneer iemand zorg nodig heeft, komt deze meestal eerst van iemand uit het persoonlijke netwerk. Deze mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor een samenleving. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers ondersteunt met raad en daad. Ook vrijwilligersorganisaties en Stichting Welzijn Lansingerland dragen bij aan de kwaliteit van leven van onze hulpbehoevende dorpsgenoten.

De gemeente moet toegankelijk zijn en snel reageren wanneer mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet bevordert dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen aan de samenleving door het verstrekken van zorg, maatwerkvoorzieningen of hulpmiddelen. De gemeente ontvangt hiervoor een budget van het Rijk. Voor deze maatwerkvoorzieningen betaalt de inwoner een vast tarief per maand, ook als het meer voorzieningen betreft. Deze financieringsconstructie plaatst gemeenten in heel Nederland voor grote budgettaire problemen.

Om die reden vinden wij dat de gemeente kritisch moet zijn op het toekennen van hulp. De wet is bedoeld om mensen te ondersteunen als zij dit niet zelf kunnen betalen en organiseren. Helaas zien we in de praktijk dat financieel draagkrachtige ouderen hun eigen huishoudelijke hulp ontslaan, om deze vervolgens voor €19 per maand via de gemeente weer in te huren. Wij willen dat de gemeente bij het toekennen van een Wmo-verzoek meer naar de geest van de wet handelt, en minder naar de letter. 

De gemeente is verplicht mensen met problematische schulden te helpen. Dan moet wel duidelijk zijn om wie het gaat. De VVD is er voorstander van dat de gemeente samenwerkt met bijvoorbeeld woningcorporaties, zorgverzekeraars en SVHW (die de gemeentelijke belastingen int) om snel te kunnen achterhalen of er sprake is van mogelijke schuldenproblematiek. Per 1 januari 2021 is de vroegsignalering verplicht en de wet verschaft nu de mogelijkheid voor deze gegevensuitwisseling, ook tussen gemeentes onderling. De VVD verwacht van de gemeente dat zij in deze dossiers voortvarend en menselijk handelt.