Onderwijs

De VVD vindt het belangrijk dat ouders vrij kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. De gemeente moet erop toezien dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden

De VVD vindt het belangrijk dat ouders vrij kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. De gemeente moet erop toezien dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk en transparant zijn.

Bij nieuwe onderwijslocaties zorgt de gemeente Lansingerland voor een gelijk speelveld voor bestaande scholen en nieuwe scholen. Bij het toelaten van schoollocaties wordt rekening gehouden met de groei van de scholen om gedwongen splitsing van de scholen over meerdere locaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten en de aanwezige talenten tot bloei te laten komen, is de VVD voorstander van vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs.

De VVD is voorstander van het landelijk initiatief om voor de mogelijkheid te geven hun onderwijstijden aan te passen. Dit biedt meer flexibiliteit aan scholen en ouders. De totale verplichte lestijd blijft gelijk.

Samenwerkingsverbanden tussen voortgezet onderwijs en bedrijven zijn noodzakelijk om het onderwijs beter af te stemmen op de dagelijkse beroepspraktijk. Omgekeerd stellen bedrijven zich open voor leerlingen, zowel voor kennismaking, stages als praktijklessen. De VVD is voor scholen met een duidelijk (beroeps)profiel, bijvoorbeeld gericht op onze eigen tuinbouwsector.

De VVD is voorstander van het multifunctionele gebruik van schoolgebouwen zodat schoolse en naschoolse activiteiten eenvoudig in elkaar overlopen en zodat dat deze ook buiten schooltijd gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld buurtverenigingen en muziekonderwijs.

We accepteren geen vroegtijdige schoolverlaters. Ons streven is dat alle kinderen in Lansingerland de school verlaten met een diploma. De leerplichtwet wordt nageleefd.

Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Het college biedt ondersteuning bij de aanpak van discriminatie en integratieproblemen. De gemeente garandeert de vrije Nederlandse waarden binnen het onderwijs, door actief in te grijpen wanneer antidemocratische groepen de vrijheid van onderwijs misbruiken.